-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Poniedziałek 25 Stycznia 2021
- Imieniny: Pawła, Miłosza, Tatiany
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
16105575
-
- -
Miejski Konserwator Zabytków

Kontakt:
tel.: (46) 858 15 01
e-mail:
adres: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Do zadań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:
1) prowadzenie spraw określonych w porozumieniu w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, wykonywanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych, znajdujących się w granicach Miasta Gminy Żyrardów oraz zabytków ujętych w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, w szczególności:
         a) realizacja zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami m. in,:
               - uzgadnianie programów prac konserwatorskich, programów zagospodarowania zabytków wpisanych do rejestru wraz z otoczeniem,
               - przedstawianie zaleceń konserwatorskich,
               - bezpłatne udostępnianie właścicielowi lub posiadaczowi zabytku materiałów zgromadzonych w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków,
               - przyjmowanie informacji o uszkodzeniu, zagrożeniu lub zniszczeniu zabytków,
               - wydawanie decyzji w sprawach ustalenia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych przy zabytku archeologicznym wpisanym do rejestru lub objętym ochrona na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przy zabytku archeologicznym, w związku ze zmianami w zalesieniach,
               - przyjmowanie zawiadomień o odkryciu obiektu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem; dokonywanie oględzin oraz organizowanie badań archeologicznych,
               - wydawanie odpowiednich decyzji administracyjnych w przypadku wstrzymania robót ze względu na znalezisko archeologiczne, w tym określenie miejsca przechowywania zabytków archeologicznych,
               - wydawanie zezwoleń na prowadzenie przy zabytku wpisanym do rejestru: prac konserwatorskich, remontowych, budowlanych; badań konserwatorskich, architektonicznych, archeologicznych; przemieszczenie zabytku; trwałe przeniesienia zabytku ruchomego; podział zabytków; zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania; umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic, napisów, reklam; podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
               - uzależnienie wydania ww. decyzji od przedstawienia odpowiedniej dokumentacji,
               - prowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym wydawania zaleceń pokontrolnych oraz odpowiednich nakazów,
               - kierowanie odpowiednio do Policji, prokuratury albo sądu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony opieki nad zabytkami; kierowanie do ww. organów wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń i przestępstwa w zakresie zabytków,
               - wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac prowadzonych niezgodnie z wydanym pozwoleniem bądź bez pozwolenia, wydawanie nakazów, w tym  przywrócenia zabytku do poprzedniego  lub jak najlepszego stanu; wydawanie zobowiązania do uzyskania pozwolenia na prowadzenie wstrzymanych prac, nakładanie obowiązku podjęcia określonych czynności we wskazanym terminie;
               - wznawianie postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, zmiana lub cofnięcie pozwolenia,
               - wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków  (czasowym zajęciu),
         b) realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgadnianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkach zabudowy, warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
         c) realizacja zadań określonych w prawie budowlanym i rozporządzeniach do tej ustawy: wydawanie opinii, decyzji, uzgadnianie decyzji na wniosek Starosty Powiatowego dotyczących  pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, uzgadnianie ekspertyz,
         d) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie przyrody: zezwolenia na usunięcie drzew i  krzewów oraz nowe nasadzenia,
         e) wydawanie zaświadczeń dla przedmiotów ruchomych sprowadzonych z zagranicy (wartość kolekcjonerska),
         f) przyjmowanie zawiadomień o przedmiotach o wartości artystycznej, naukowej lub zabytkowej pochodzących ze spadku,
         g) przyjmowanie zawiadomień o przejęciu przedmiotów wartościowych przez komorników i wskazywanie jednostki mającej nabyć ww. przedmioty,
         h) wskazywanie muzeum, biblioteki, archiwum, które mają przejąć przedmioty o wartości historycznej, naukowej bądź artystycznej  w stosunku do których orzeczono przepadek,
         i) uzgadnianie z organem egzekucyjnym postępowania odnośnie dóbr kultury  zajętych w toku egzekucji administracyjnej,
         j) wydawanie opinii o ustaleniu lokalizacji drogi,
         k) wydawanie decyzji w sprawach dot. eksploatacji gruntów na których znajdują się zabytki archeologiczne,
         l) wydawanie pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę, wnoszenie aportów do spółek lub użytkowanie wieczyste odnośnie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
         m) wydawanie opinii dla potrzeb sądów,
         n) wydawanie decyzji w sprawie lokalizowania składowisk odpadów w pobliżu zabytków,
         o) wydawanie pozwoleń na przeniesienie pamiątek znajdujących się na terenie cmentarnym przeznaczonym pod inny cel,
         p) udzielanie zgody na świadczenia rzeczowe, których przedmiotem są dobra kultury, na rzecz obronności,
         q) wydawanie zaświadczeń o utrzymywaniu zabytków zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w celu uzyskania zwolnienia z podatku;

2) ochrona oraz promocja historycznego układu urbanistyczno-architektonicznego pod nazwą „Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna”, uznanego za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 4 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 11, poz. 59);

3) prowadzanie gminnej ewidencji zabytków w formie papierowej i elektronicznej, w tym weryfikacja ewidencji zabytków;

4) sporządzanie i aktualizacja  Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz przygotowywanie sprawozdania z jego realizacji;

5) opiniowanie wniosków w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru;

6) opiniowanie gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;

7) współpraca z innymi wydziałami  w kwestiach:
         a) sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odnośnie terenów objętych prawna ochrona konserwatorską,
         b) Promocji zabytków Miasta Żyrardowa w kręgach specjalistycznych zajmujących się ochroną zabytków i opieką nad zabytkami oraz pośród mieszkańców.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

VI miejsce UKS Trójka w Mistrzostwach Polski U16 K

Od 15 do 20 września br. w Żyrardowie w dwóch halach sportowych, AQUA i Elektryk, rozgrywane były mecze Finałowego Turnieju Mistrzostw Polski w kategorii U16 K pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa.Głównym organizatorem mistrzostw był klub UKS Trójka, któremu PZKosz powierzył po raz kolejny imprezę mistrzowską.

 

Salos Cup 2020

Słoneczna pogoda, wysoki poziom sportowy oraz zaangażowanie organizatorów przyczyniły się w miniony weekend do udanej kolejnej edycji #SalosCup2020. Warto zaznaczyć, że nad Zalew Żyrardowski zjechały drużyny z okolic Warszawy i woj. łódzkiego co świadczy o zasięgu ponadlokalnym wydarzenia sportowego oraz o wspaniałej promocji naszego Żyrardowa.

Trzy tytuły mistrzowskie dla naszych badmintonistów

41 Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie miały się odbyć 5-7 czerwca w Jaworznie, jednak ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zawody zostały odwołane. Wydawało się, że w obecnej sytuacji trudno będzie zorganizować tak dużą imprezę. Ostatecznie mistrzostwa odbyły się dwa miesiące później, w dniach 7-9 sierpnia. Organizacji podjęło się Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Stypendia sportowe - zachęcamy do składania wniosków!

Referat Sportu przypomina, że do 30 września br. na podstawie Uchwały Nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 roku można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa Oświadczenie o dostępności powered by netadmin 7.25 -