-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Inwestycje /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Czwartek 18 Lipca 2024
- Imieniny: Szymona, Erwina, Kamila
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Sonda internetowa -
-
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 6296
-
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
17733307
-
- -

Samorząd realizuje i wspiera szereg zadań inwestycyjnych,
które mają na celu rozwój miasta.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2012


 • -

Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni
Zadanie to było największym zrealizowanym przez miasto Żyrardów przedsięwzięciem inwestycyjnym, na które pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 47%, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Rozpoczęcie realizacji nastąpiło w roku 2009 a zakończenie i oddane do eksploatacji budynków nastąpiło w 2011r. W ramach zadania wykonano remont generalny obiektów, łącznie z częściową wymianą stropów, więźby i poszycia dachowego, częściową wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, odświeżeniem elewacji, a także wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych. Zagospodarowano teren wokół budynków Resursy i Kręgielni – zieleń, mała architektura, parking, oświetlenie terenu oraz ogrodzenie nieruchomości.
Odrestaurowano również salę widowiskową z pięknymi malowidłami ściennymi, sale klubowe i pomieszczenia piwniczne w budynku resursy. Wyremontowany obiekt resursy przeznaczony jest na cele kulturalne. Zlokalizowano w nim również m.in. Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej oraz salę wystawienniczą (galerie). W wyremontowanym budynku kręgielni wykonano salę ekspozycyjną wraz zapleczem magazynowym i sanitarno-socjalnym.
Wartość inwestycji – 14 580 320zł
>>www.resursa.zyrardow.pl

 

 • -

Projekt ,,Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Budowa placów zabaw w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2 i 3
Place zabaw powstały: przy ZSP Nr 2 – na części boiska asfaltowego od strony ul. Limanowskiego, przy ZSP nr 3 – przy tzw. „małej trójce” przy ul. Parkingowej.
W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano podbudowę oraz wyłożono place zabaw nawierzchnią bezpieczną – zgodnie z dokumentacją. Zadanie odebrano, rozliczono i przekazano do użytkowania w roku 2011.
Łączne koszty zadania wyniosły – 228 637zł, z czego 114 318zł stanowiło dofinansowanie przyznane w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
 

 • -
Przebudowa ulicy Limanowskiego na odcinku od ul. Kasztanowej do 1 Maja

Inwestycja zrealizowana w 2011r. przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt zadania wyniósł 7 364 878 zł, z czego 3 000 000,00 zł Miasto otrzymało z budżetu państwa.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pn. ,,Przebudowa ulicy Limanowskiego w Żyrardowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 50 – I etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Umowa została podpisana 30.12.2015r. na łączna kwotę dofinansowania 3 709 024,75 w tym EFRR w wysokości 3 152 671,04 zł oraz z Budżetu państwa w wysokości 556 353,71zł.

Dokonano przebudowy jezdni – nowa o nawierzchni bitumicznej ograniczona jest granitowymi krawężnikami, wykonano nowe chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy z kostki betonowej oraz zatoki parkingowe i zatoki autobusowe. Przebudowana została również kanalizacja deszczowa, oświetlenie ulicy oraz sygnalizacja świetlna. Nowa sygnalizacja świetlna powstała na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego z ul. Środkową. Wykonano kanał technologiczny.
Na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Środkowej wykonano jezdnię manewrową wraz ze stanowiskami parkingowymi dla samochodów osobowych.

 • -

Projekt ,,Przebudowa ulicy Limanowskiego w Żyrardowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 50 – I etap” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.


„Budowa ulic Konopnickiej i Spokojnej oraz przebudowa ulicy Kasztanowej - dróg dojazdowych do cmentarza w Żyrardowie”

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pn. jest „Budowa ulic Konopnickiej i Spokojnej oraz przebudowa ulicy Kasztanowej - dróg dojazdowych do cmentarza w Żyrardowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Umowa została podpisana 30.12.2015r. na łączna kwotę dofinansowania 2 783 119,01 zł.
Przedmiotem projektu była „Budowa ulic Konopnickiej i Spokojnej oraz przebudowa ulicy Kasztanowej - dróg dojazdowych do cmentarza w Żyrardowie” Zakres rzeczowy projektu obejmował: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, budowę chodników po obu stronach ulicy, wjazdy do posesji i miejsca postojowe oraz budowę kolektora deszczowego.

 • -

Projekt ,,Budowa ulic Konopnickiej i Spokojnej oraz przebudowa ulicy Kasztanowej - dróg dojazdowych do cmentarza w Żyrardowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Przebudowa ul. Mireckiego na odcinku od ul. 1-go Maja do terenu Zespołu Szkół Publicznych Nr 6
Zadanie zrealizowane w 2011r. przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestorem zadania było Starostwo Powiatowe w Żyrardowie. W myśl zawartego Porozumienia ze Starostą, Miasto zobowiązało się do pokrycia udziału własnego inwestora z tytułu realizacji tego zadania.
Ogółem udział Miasta w realizacji zadania wyniósł 2.345.377zł., ze środków budżetu państwa pozyskano kwotę 1.917.082 zł.
 

Przebudowa ul. Okrzei - I etap
Zadanie było realizowane w latach 2009-2012. W ramach inwestycji wykonano: przebudowę jezdni, chodników, zatok postojowych, sieci energetycznych i oświetlenia ulicznego, wykonano sieć kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Krótkiej do ul. 1 Maja i kanał technologiczny. Zrealizowano ciąg pieszo-jezdny na odcinku od ul. Al. Partyzantów do ul. Narutowicza oraz wykonano przebudowę części Al. Partyzantów (od ul. Okrzei do ul. 16 Stycznia). Wykonano również małą architekturę – fontanny, mury oporowe, ławeczki, kosze, gazony oraz dokonano nasadzeń drzew i krzewów.
Z tytułu realizacji inwestycji poniesiono koszt 7 630 363 zł.
 

 • -

Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Skargi do ul. Bema
Zadanie zrealizowano w cyklu dwuletnim w latach 2010-2011. W ramach budowy wykonano jezdnię z kostki betonowej, chodniki, wjazdy do posesji oraz sieć kanalizacji deszczowej.
Wartość inwestycji wyniosła 359 673zł.
 

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pogodnej i Jagiełły
Zadanie zrealizowane w 2011r. Wybudowano linię oświetlenia kablowego wraz słupami oświetleniowymi w ilości 8 szt. po cztery słupy w każdej ulicy.
Wartość inwestycji – 51 728zł.
 

 • -

Przebudowa ul. Waryńskiego
Zadanie zrealizowane w 2012r. przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt zadania wyniósł 2 954 270zł, z czego 782 775 zł Miasto otrzymało z budżetu państwa.
W ramach zadania wykonano przebudowę: jezdni, chodników, zjazdów do posesji, zatok postojowych, sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano kanał technologiczny. Dodatkowo wystąpiła konieczność wykonania przebudowy ogrodzenia graniczącego z nieruchomością Szpitala Miejskiego na odcinku od Zakładu Pogrzebowego do kanału deszczowego Nr 51.
 

Przebudowa ul. Al. Partyzantów na odc. od ul. Mireckiego do ul. Okrzei
Zadanie zrealizowane w 2012r. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni, chodników, zjazdów do posesji, zatok autobusowych, zatok postojowych, oświetlenia ulicznego. Wartość zadania – 540 951zł.
Realizacja tego odcinka stanowiła zamknięcie realizacji zadania, polegającego na przebudowie Placu Piłsudskiego i ulicy Al. Partyzantów na całej długości.
 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa
Zadanie zrealizowane w 2012r. PGK „Żyrardów” w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wybudowało w tej ulicy kanalizację sanitarną i wykonało wspólnie z miastem odtworzenie nawierzchni na całej szerokości po wykonywanych robotach. Tę część robót Miasto poprzedziło realizacją kanalizacji deszczowej, by wyposażyć ulicę w pełną infrastrukturę techniczną.
Wartość zadania wyniosła 306 737zł.
 

 • -

Termomodernizacja i remont budynku hali sportowej przy Zespole Szkól Publicznych Nr 2
Zadanie zrealizowane w 2012r. Swym zakresem rzeczowym i finansowym zadanie to obejmowało docieplenie ścian zewnętrznych budynku, dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz remont w zakresie malowania ścian, sufitów i krat okiennych, wymiany lamp oświetleniowych zewnętrznych i wykonania dwóch daszków nad wejściami do budynku hali.
Na docieplenie ścian i dachu budynku hali oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej gmina pozyskała dotację z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie w wysokości 68.853zł brutto.
Ponadto wymieniono podłogę sportową w pomieszczeniu hali.
Wartość inwestycji – 487 273zł.
 

 • -

Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Olszowej
Inwestycja zrealizowana w 2012r. W ramach zadania powstało boisko z nawierzchni syntetycznej do gry w koszykówkę i siatkówkę o wymiarach 15x28 m i ciekawej kolorystyce, wraz z osprzętem sportowym.
Wartość zadania - 151 167zł.

 

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI


 • -

Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów-etap II”
W roku 2010 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o. rozpoczęło realizację projektu ,,Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, na który Spółka pozyskała dofinansowanie w wysokości 40 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 67 mln zł.
W ramach projektu wybudowano już kanalizację sanitarną w ul. 11 listopada i ul. Andersa oraz wodociąg w ul. Jaktorowskiej. W trakcie realizacji jest II-gi etap modernizacji oczyszczalni ścieków, modernizacja ujęcia wody ,,Sokule” i Stacji Uzdatniania Wody „MOKRA” a także budowa kolektora ,,D”, który poprowadzony zostanie od ul. Łąkowej, przez ul. Skrowaczewskiego, ul. 1 Maja do ul. Czystej i od ul. Skrowaczewskiego do granic miasta, w kierunku Wiskitek, wraz z budową przepompowni.
Do realizacji pozostaje budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich – celem jest poprawa komfortu życia mieszkańców tej dzielnicy Miasta, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej a także kolektora sanitarnego ,,R” , który powstanie w miejscu dawnego kolektora roszarniczego i przebiegać będzie od ul. Mickiewicza, przez tory kolejowe, tereny dawnych zakładów lniarskich Centrali i Bielnika, aż do oczyszczalni przy ul. Czystej. Zakończenie projektu planowane jest na 2015 rok.
 

Realizacja projektu „Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardowa”
W roku 2011 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” sp. z o.o. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardowa”, w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, finansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 34,5mln zł , z czego dofinansowanie wyniesie przeszło 21,5mln zł. Projekt realizowany jest w latach 2011 – 2014.
Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, strat przesyłowych ciepła i emisji zanieczyszczeń (SO2, NOX, CO, CO2, pył zawieszony) a także zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła.
W wyniku realizacji projektu wybudowane zostanie 12 985 mb nowej sieci preizolowanej, która zastąpi wyłączaną z eksploatacji sieć kanałową oraz 89 nowych indywidualnych węzłów cieplnych z automatyką pogodową i systemem monitoringu zastępujących węzły grupowe. W latach 2011 – 2012 wybudowano 3 793mb nowych sieci i 28 indywidualnych węzłów cieplnych. W roku 2013 utrudnienia, związane z ziemnymi robotami ciepłowniczymi dotkną głównie mieszkańców osiedla Teklin, gdzie na odcinku od Ciepłowni Miejskiej do ul. Nietrzebki przebudowanych zostanie przeszło 3 km sieci cieplnych.
 

 • -

Realizacja kolejnych budynków mieszkalnych przez ŻTBS
Inwestycja obejmuje budowę dwóch budynków wielorodzinnych, posiadających łącznie 94 lokale. Budynki zlokalizowane są przy ul. Parkingowej.
Budynek Nr 1 jest obiektem czteroklatkowym o rzucie w kształcie litery L czterokondygnacyjnym, w budynku zaprojektowano łącznie 40 lokali mieszkalnych o pow. od 39,30m2 do 64,80m2.
Budynek Nr 2 jest trzyklatkowy również o rzucie w kształcie litery L, sześciokondygnacyjny, w budynku zaprojektowano 54 lokale o pow. od 40,40m2 do 65,10m2.
Przy budynkach zaprojektowano parkingi, drogi dojazdowe, chodniki, zieleń oraz elementy małej architektury.
Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na maj 2013 r.
 

Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2010-2014. W roku 2010 po podpisaniu umowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich Miasto wykonało dokumentację projektową na przebudowę chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową dwóch nowych sygnalizacji świetlnych w ulicy Jaktorowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Lelewela oraz w ulicy Reymonta przy skrzyżowaniu z ulicą Św. Jana. Koszt dokumentacji to 207.000 zł. Realizacja zadania rozpoczęta została w roku 2012 – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uzupełnił planowany zakres robót o wymianę nawierzchni jezdni – bądź całej konstrukcji, bądź też warstwy ścieralnej. Wartość aktualnie realizowanych robót budowlanych to 9,7 mln zł. Zadanie realizowane jest z budżetu województwa, przy udziale środków budżetowych miasta.
 

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej
Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu dwuletnim na lata 2012-213. W ramach budowy powstanie 910 mb linii oświetlenia kablowego wraz słupami oświetleniowymi w ilości 15 szt.
Wartość inwestycji - 87 158zł.

 

INWESTYCJE PRZYGOTOWANE DO REALIZACJI


Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Al. Partyzantów do ul. Środkowej
Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2015, dokumentację projektowo-kosztorysową opracowano w roku 2009. W zakres zadania wchodzi przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni i chodników, zjazdów do posesji, zatok postojowych i urządzenie pasa zieleni.
 

Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego
Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014. W roku 2012 opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Miasto ubiega się o pozyskanie na to zadanie dotacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
 

Budowa ul. Próchnika
Zadanie zaplanowane jest do realizacji w roku 2013. W roku 2012 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej.
 

Budowa ul. Orlika i Szarych Szeregów
Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu w latach 2013-2015. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana została w roku 2012. Planowany zakres prac obejmuje budowę jezdni z nawierzchni bitumicznej, chodników, zjazdów z kostki betonowej i kanalizacji deszczowej.
 

 • -

Budowa przedszkola przy ul. Brzóski w Żyrardowie
Projekt budowy nowego, sześciooddziałowego przedszkola przy ul. Brzóski powstał w roku 2009. W roku 2012 rozpoczęto realizację zadania wykonując wjazd do posesji od strony ul. Batorego.
 

Miasto posiada również dokumentację projektowo-kosztorysową, umożliwiającą realizację poniższych zadań inwestycyjnych:
1. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru wraz z adaptacją na potrzeby Urzędu Miasta.
2. Przebudowa ul. Okrzei na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Legionów Polskich.
3. Rewaloryzacja zabytkowego przedszkola nr 9 - w latach 2009-2010 wykonano pierwszy etap zadania, polegający na odrestaurowaniu sali balowej.
4. Termomodernizacja Przedszkola Nr 10 przy ul. Przedszkolnej.
5. Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych Nr 2.

 

następna strona »

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

VI miejsce UKS Trójka w Mistrzostwach Polski U16 K

Od 15 do 20 września br. w Żyrardowie w dwóch halach sportowych, AQUA i Elektryk, rozgrywane były mecze Finałowego Turnieju Mistrzostw Polski w kategorii U16 K pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa.Głównym organizatorem mistrzostw był klub UKS Trójka, któremu PZKosz powierzył po raz kolejny imprezę mistrzowską.

 

Salos Cup 2020

Słoneczna pogoda, wysoki poziom sportowy oraz zaangażowanie organizatorów przyczyniły się w miniony weekend do udanej kolejnej edycji #SalosCup2020. Warto zaznaczyć, że nad Zalew Żyrardowski zjechały drużyny z okolic Warszawy i woj. łódzkiego co świadczy o zasięgu ponadlokalnym wydarzenia sportowego oraz o wspaniałej promocji naszego Żyrardowa.

Trzy tytuły mistrzowskie dla naszych badmintonistów

41 Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie miały się odbyć 5-7 czerwca w Jaworznie, jednak ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zawody zostały odwołane. Wydawało się, że w obecnej sytuacji trudno będzie zorganizować tak dużą imprezę. Ostatecznie mistrzostwa odbyły się dwa miesiące później, w dniach 7-9 sierpnia. Organizacji podjęło się Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Stypendia sportowe - zachęcamy do składania wniosków!

Referat Sportu przypomina, że do 30 września br. na podstawie Uchwały Nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 roku można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa Deklaracja dostępności powered by netadmin 7.29 -