Deklaracja dostępności
-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj:Deklaracja dostępności /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Czwartek 18 Lipca 2024
- Imieniny: Szymona, Erwina, Kamila
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
17733318
-
- -

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Żyrardowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do archiwalnej strony internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa.

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Odnotowane problemy:

 • wśród opublikowanych dokumentów 57 plików PDF nie zawiera warstwy tekstowej - z uwagi na charakter strony (archiwalna) pliki nie zostaną dostosowane,
 • w strukturze serwisu kilkadziesiąt podstron posiada powtarzającą się nazwę i/lub nie posiadającą sensu poza kontekstem (którym są jej strony nadrzędne) - z uwagi na charakter strony (archiwalna) nazwy podstron nie zostaną zindywidualizowane lub uzupełnione;
 • w setkach miejsc występują "udawane" listy (wykazu nie sformatowane jako listy) - z uwagi na charakter strony (archiwalna) listy nie zostaną sformatowane,
 • występują tabele nie posiadające w pierwszym wierszu sformatowanych komórek jako "nagłówki" - z uwagi na charakter strony (archiwalna) komórki tabel nie zostaną sformatowane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-04. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-18.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Celej, acelej@zyrardow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 858 15 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Żyrardowa oraz jednostkach organizacyjnych Miasta pełni Pani Aleksandra Kwasek, pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Do zadań koordynatora należą w szczególności zadania związane ze wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Żyrardowa oraz jednostki organizacyjne Miasta, przygotowanie oraz koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także monitorowanie działalności Urzędu Miasta Żyrardowa oraz jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie zapewnienia dostępności tym osobom.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Budynek, ze względu na swój zabytkowy charakter, jest dostosowany częściowo do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony Placu Jana Pawła II, wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi otwierane w razie potrzeby przez pracownika ochrony.  Dostęp do budynku z poziomu chodnika. Przy wejściu głównym po lewej stronie znajduje się obniżony dzwonek. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Osoby poruszające się na wózkach mogą swobodnie przemieszczać się w poziomie parteru, gdzie mieści się hol, Biuro Obsługi Klienta, kasy. Na piętra budynku prowadzą schody. Z uwagi na brak windy i platformy, dostęp dla części osób ze szczególnymi potrzebami do tych kondygnacji nie został zapewniony. Osoby ze szczególnymi potrzebami są obsługiwane przez Pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta w Biurze Obsługi Klienta.

W budynku, na poziomie parteru, w Puncie Obsługi Klienta znajduje się pętla indukcyjna.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Deklaracja Dostępności (wzór)

Deklaracja dostępności

{należy zwrócić uwagę na treści objęte w klamrach, które w finalnej wersji deklaracji nie powinny występować}

{poniższa treść opracowana na podstawie dokumentu "Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności”" udostępnionego przez Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 19 sierpnia 2019 r. możliwym do pobrania pod adresem: https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html}

NAZWA PODMIOTU PUBLICZNEGO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej NAZWA PODMIOTU PUBLICZNEGO {wyedytować link}.

Data publikacji strony internetowej: DATA W FORMACIE RRRR-MM-DD. Data ostatniej istotnej aktualizacji: DATA W FORMACIE RRRR-MM-DD.

Strona internetowa jest zgodna/częściowo zgodna/niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

{powyżej pozostawić jeden ze statusów zgody ze stanem faktycznym; w przypadku pozostawienia statusu "zgodna" usunąć niniejszy akapit; w przypadku pozostawienia statusu "częściowo zgodna" lub "niezgodna" należy zastąpić niniejszy akapit informacją w której należy wymienić niespełnione wytyczne i/lub wyłączenia}

W związku z faktem, że zapewnienie pełnej dostępności cyfrowej strony internetowej wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów dokonaliśmy oceny zwiększenia dostępności cyfrowej strony internetowej {wyedytować link}.

{w przypadku wskazania powyżej statusu innego niż "zgodna" i wskazaniu jako powodu braku dostępności cyfrowej nadmiernego obciążenia należy dołączyć analizę o której mowa w art. 8 ust. 3 Ustawy; w przeciwnym wypadku należy usunąć powyższy akapit; należy usunąć niniejszy akapit}

Oświadczenie sporządzono dnia: DATA W FORMACIE RRRR-MM-DD.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: NAZWA PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO.

{należy usunąć jedno z dwóch powyższych zdań i złączyć ze zdaniem o dacie sporządzenia oświadczenia; należy usunąć niniejszy akapit}

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest IMIĘ I NAZWISKO, IMIE-NAZWISKO@OSOBA.PL. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu NR TELEFONU. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

{należy podać informacje dotyczące dostępności architektonicznej wg instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji}

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

VI miejsce UKS Trójka w Mistrzostwach Polski U16 K

Od 15 do 20 września br. w Żyrardowie w dwóch halach sportowych, AQUA i Elektryk, rozgrywane były mecze Finałowego Turnieju Mistrzostw Polski w kategorii U16 K pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa.Głównym organizatorem mistrzostw był klub UKS Trójka, któremu PZKosz powierzył po raz kolejny imprezę mistrzowską.

 

Salos Cup 2020

Słoneczna pogoda, wysoki poziom sportowy oraz zaangażowanie organizatorów przyczyniły się w miniony weekend do udanej kolejnej edycji #SalosCup2020. Warto zaznaczyć, że nad Zalew Żyrardowski zjechały drużyny z okolic Warszawy i woj. łódzkiego co świadczy o zasięgu ponadlokalnym wydarzenia sportowego oraz o wspaniałej promocji naszego Żyrardowa.

Trzy tytuły mistrzowskie dla naszych badmintonistów

41 Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie miały się odbyć 5-7 czerwca w Jaworznie, jednak ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zawody zostały odwołane. Wydawało się, że w obecnej sytuacji trudno będzie zorganizować tak dużą imprezę. Ostatecznie mistrzostwa odbyły się dwa miesiące później, w dniach 7-9 sierpnia. Organizacji podjęło się Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Stypendia sportowe - zachęcamy do składania wniosków!

Referat Sportu przypomina, że do 30 września br. na podstawie Uchwały Nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 roku można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa Deklaracja dostępności powered by netadmin 7.29 -